Menu

Gegevensbeschermingsverklaring

Informatie over gegevensbescherming voor het gebruik van de homepage

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder geven we gedetailleerde informatie over de omgang met uw gegevens.

1 Gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring legt u de aard, de omvang en het doel uit van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Gegevens" genoemd) binnen ons online-aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, alsook de externe aanwezigheid op het internet, zoals op onze socialemediaprofielen (hierna gezamenlijk "online-aanbod" genoemd). Verder worden de algemene principes van onze gegevensverzameling geïllustreerd. Voor de gebruikte begrippen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke" verwijzen wij naar de definities in Artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft voorrang op onze algemene gegevensbeschermingsverklaring (verplichte informatie volgens Art. 12 ff. AVG). Voor zover in deze gegevensbeschermingsverklaring geen voorschriften met betrekking tot het gebruik van de homepage zijn opgenomen, zijn de desbetreffende voorschriften van de algemene gegevensbeschermingsverklaring van toepassing.

 

2 Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijk conform Artikel 4, lid 7 van de basisverordening van de EU inzake gegevensbescherming (AVG) is
DESOI GmbH,
Gewerbestraße 16,
36148 Kalbach/Rhön,
info@desoi.de (ver zie Impressum).

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsverantwoordelijke

Contactgegevens (zakelijk))
Bedrijf: BerIsDa GmbH
Adres: Rangstraße 9,
36037 Fulda
Telefoonnummer: +49 / 661 29 69 80 90
E-mailadres: datenschutz@berisda.de
www.berisda.de

 

3 Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is voor een functionele website en om onze inhoud en diensten te kunnen leveren. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt in principe alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming niet kan worden verkregen om gegronde redenen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

 

4 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij toestemming van de betrokkene hebben verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens, Art. 6 lid. 1 lit. a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient Artikel 6, lid 1. 1 lit. b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient Art. 6 lid. 1 lit. c AVG als rechtsgrondslag. Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6, lid 1 lit. d AVG als rechtsgrondslag. Indien verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 lid. 1 lit. f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

5 Hosting en e-mailverzending

De hostingdiensten die wij gebruiken dienen om de volgende diensten te verlenen: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, verzenden van e-mails, beveiligingsdiensten en diensten van technisch onderhoud, die we gebruiken in het kader van dit online-aanbod. Hierbij verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisatie-, contact-, inhouds-, contract-, gebruiks-, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online-aanbod in het kader van ons legitieme belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van dit online-aanbod volgens de voorwaarden van het contract. Art. 6 lid. 1 lit. f AVG in combinatie met Art. 28 AVG (sluiting van een contract voor de verwerking van bestellingen).

 

6 Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen gegevens op basis van onze legitieme belangen in de zin van Artikel 6, lid 1. 1 lit. f. AVG Gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding over geslaagde toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de daarvoor bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider. Logbestandgegevens worden om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal 7 dagen bewaard en vervolgens gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor de bewijsvoering, mogen niet worden gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

 

7 Rechten van de betrokken personen

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede verdere informatie en een kopie van de gegevens op te vragen conform Art. 15 AVG. U hebt conform Artikel 16 AVG het recht om de voltooiing van uw gegevens of de verbetering van uw onjuiste gegevens te verlangen. Conform Art. 17 AVG hebt u het recht om onmiddellijke verwijdering van relevante gegevens te eisen of om een beperking van de verwerking van de gegevens conform Art. 18 AVG te vereisen. U hebt het recht te verlangen dat de door u aan ons verstrekte gegevens conform Art. 20 AVG door u worden ontvangen en om te verlangen dat deze aan andere verantwoordelijke personen worden doorgegeven. U hebt ook conform Art. 77 van het AVG het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

8 Herroepingsrecht

U hebt het recht om uw toestemming conform Art. 7 par. 3 AVG met werking voor de toekomst in te trekken.

 

9 Recht van bezwaar

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u die te allen tijde intrekken. Een dergelijk bezwaar is van invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt verstrekt. Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dat is het geval als de verwerking met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, die door ons in de beschrijving van een functie in deze gegevensbeschermingsverklaring is beschreven, niet nodig is. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar vragen wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet op dezelfde manier zouden mogen verwerken als wij hebben gedaan. In geval van uw terechte bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u wijzen op onze dwingende redenen die bescherming verdienen, op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten. Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. Gelieve voornoemde verantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte te brengen van uw bezwaar tegen reclame.

 

10 Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden conform Art. 17 en 18 van AVG verwijderd of de verwerking ervan beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring zullen de door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt. Dat betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard. In overeenstemming met de wettelijke vereisten in Duitsland wordt de opslag in het bijzonder voor 6 jaar uitgevoerd overeenkomstig § 257 paragraaf 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, commerciële brieven, boekhoudkundige bescheiden, etc.), alsook gedurende 10 jaar volgens § 147 paragraaf 1 AO (boeken, dossiers, beheersverslagen, boekhoudkundige bescheiden, commerciële en zakelijke brieven, documenten met betrekking tot fiscaliteit, etc.).

 

11 Online-shop

Wilt u bestellen in onze online-shop, dan is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens invult, die wij nodig hebben voor het uitvoeren van uw bestelling. De voor de verwerking van de contracten vereiste informatie mag afzonderlijk worden vermeld; verdere informatie is facultatief. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De wettelijke grondslag daarvoor is Art. 6 paragraaf 1 p. 1 lit. b AVG. U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken waarmee wij uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de gegevens die u hebt opgegeven, herroepelijk opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunnen altijd in de klantenzone worden verwijderd. Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten in ons assortiment of om u e-mails te sturen met technische informatie. Op grond van het handels- en belastingrecht zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar beperken wij echter de verwerking, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

 

12 SSL-versleuteling

Deze site gebruikt SSL-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

 

13 Nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw bezwaarrechten. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures. Inhoud van de nieuwsbrief: wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten die reclame-informatie bevatten (hierna "Nieuwsbrieven") alleen met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van een nieuwsbrief in het kader van een registratie specifiek omschreven wordt, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en over ons. Double-Opt-In en registratie: het inschrijven voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde Double-Opt-In-procedure. Dat betekent dat u na het inschrijven een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand e-mailadressen van vreemden kan aanmelden. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen volgens de wettelijke vereisten. Dat omvat het opslaan van het aanmeld- en bevestigingstijdstip, evenals het IP-adres. Ook de wijzigingen in uw gegevens die bij de leveringsdienst zijn opgeslagen, worden geregistreerd. Registratiegegevens: om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, vult u gewoon uw e-mailadres in. Optioneel vragen wij u in de nieuwsbrief een naam op te geven zodat wij u persoonlijk kunnen aanspreken. De toezending van de nieuwsbrief en de bijbehorende prestatiemeting zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvangers overeenkomstig Art. 6 lid. 1 lit. a, Art. 7 AVG. De registratie van de aanmeldingsprocedure gebeurt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 punt f AVG. Wij zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van gebruikers dient en ons tevens in staat stelt om een bewijs van toestemming te leveren. Annulering/Herroeping - U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief te annuleren. Wij kunnen de afgemelde e-mailadressen op grond van onze legitieme belangen maximaal drie jaar bewaren voordat wij ze verwijderen voor het versturen van de nieuwsbrief om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individuele annuleringsaanvraag is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het bestaan van een toestemming wordt bevestigd. Alle gegevens van de nieuwsbrief worden opgeslagen op beveiligde servers in Duitsland. De leveringsdienst maakt gebruik van gecertificeerde datacenters en dubbele redundante back-ups van gegevens. Er bestaat een contract voor de verwerking van bestelgegevens met het bureau dat verantwoordelijk is voor onze nieuwsbrief.

 

14 Nieuwsbrief - Leveringsdienst

De nieuwsbrief wordt verzonden via mailingwork van een leveringsdienst, een service van mailingwork GmbH. Het privacybeleid van de aanbieder van de leveringsdienst kunt u hier bekijken: https://mailingwork.de/datenschutz. De leveringsdienst wordt ingezet op basis van onze legitieme belangen conform Art. 6 lid. 1 lit. f AVG en een orderverwerkingscontract conform Art. 28, lid 3 p. 1 AVG. De aanbieder van de leveringsdienst kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De aanbieder van de leveringsdienst gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om ze zelf iets toe te sturen of om door te geven aan derden.

 

15 Nieuwsbrief - Prestatiemeting

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web-beacon", d.w.z. een pixelbestand dat wanneer de nieuwsbrief wordt geopend, wordt gedownload door onze server of, als we een externe leveringsdienst gebruiken, door de server van de aanbieder van die leveringsdienst. In het kader van die opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor een technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag afhankelijk van hun opzoeklocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden. De statistische informatie omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links er worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons streven, noch dat van de eventuele aanbieder van de leveringsdienst, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen volgens de belangen van onze gebruikers. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracering door op de afzonderlijke link in elke e-mail te klikken of door ons van een andere contactmethode op de hoogte te stellen. De informatie wordt opgeslagen zolang u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd. Na een annulering slaan wij de gegevens zuiver statistisch en anoniem op.

 

16 Cookies

"Cookies" zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. In de cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen. Een cookie wordt in de eerste plaats gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of over het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) tijdens of na zijn of haar bezoek aan een online-aanbod. Tijdelijke cookies, oftewel "sessiecookies" of "vergankelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online-aanbod heeft verlaten en zijn browser sluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een online winkel of inlogsessies worden opgeslagen. Cookies die ook na het afsluiten van de browser opgeslagen blijven worden "permanent" of "persistent" genoemd. Zo kan de inlogstatus bijvoorbeeld worden opgeslagen wanneer gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden worden opgeslagen in een dergelijke cookie. Als "Third-Party-Cookie" worden cookies aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het online-aanbod (anders, als het alleen cookies van die verantwoordelijke zijn, worden ze "First-Party Cookies" genoemd). Wij kunnen gebruik maken van tijdelijke en permanente cookies en verduidelijken dit in het kader van onze gegevensbeschermingsverklaring. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod. Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, in het bijzonder in het geval van tracking, worden gemeld via de VS-site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt.

 

17 Google Analytics

1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten.
Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Onder andere de volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld en geëvalueerd: gebruikersactiviteiten, apparaat- en browserinformatie (met name IP-adres), gegevens over de weergegeven advertenties (klikfrequenties) en gegevens van reclamepartners. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.
Google Analytics maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om rapporten over de activiteit van de website samen te stellen. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google draagt uw gegevens ook over aan gelieerde ondernemingen van Google en andere partners.
De verwerking van persoonsgegevens vindt dus ook plaats in een onveilig derde land. In de VS is er geen gegevensbeschermingsniveau vergelijkbaar met de vereisten van de AVG. Meer informatie over de overdracht naar een onveilig derde land vindt u in deze informatie over gegevensbescherming onder „I. Algemene informatie over gegevensverwerking – 4. Doorgifte van gegevens naar onveilige derde landen”.

Anonimisering van IP-adressen (Google Analytics 4)
Wij gebruiken Google Analytics 4 op deze pagina. Uw IP-adres wordt automatisch geanonimiseerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw websitegebruik te evalueren, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te verlenen. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Anonimisering van IP-adressen (Google Analytics Universal)
We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt doorgegeven aan de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw websitegebruik te evalueren, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te verlenen. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
Het gebruik van dit analysehulpmiddel gebeurt op basis van uw toestemming conform art. 6 par. 1 sub 1 lid a AVG en voor een eventuele overdracht naar een derde land op basis van art. 49 par. 1 sub a AVG. De opslag van gegevens in uw eindapparatuur vindt plaats op basis van § 25 par. 1 sub 1 TTDSG.

3. Doel van de gegevensverwerking
Google Analytics wordt onze website gebruikt om het gebruikersgedrag van onze websitebezoekers te analyseren om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren en af te spelen.

4. Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u de door Google Analytics geplaatste cookies zelf verwijdert of het doel van de gegevensopslag vervalt. U heeft als gebruiker te allen tijde het recht uw toestemmingsverklaring voor de gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van de intrekking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via [het vingerafdruksymbool aan de linkerkant van de website] . De specifieke opslagduur van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau, die aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. User ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) zijn gekoppeld, worden na 14 maanden geanonimiseerd resp. verwijderd. Details zijn te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl
Voor paginabezoekers die niet willen dat hun gegevens in Google Analytics worden gebruikt heeft Google een browser-addon ontwikkeld om Google Analytics uit te schakelen. Via de volgende link kunt u de beschikbare browser-plugin downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeveiligingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
Meer informatie over gegevensbescherming vindt u ook in de privacyverklaring voor Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

5. Afsluiting van een verwerkersovereenkomst
We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met GOOGLE. Dit is een contract dat is vereist door de gegevensbeschermingswetgeving en dat garandeert dat GOOGLE de persoonsgegevens van onze bezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving (AVG, BDSG, enz.).

 

18 Google Adwords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De websitebeheerder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij en Google herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. We ontdekken het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnieken voor identificatie.
Het gebruik van Google Conversion Tracking is op basis van artikel 6, lid. 1, sub f van de AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, sub a van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

19 Google Maps

We integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van de provider Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Artikel 6, lid 1, sub a van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. Als u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden verschillende algemene persoonsgegevens verzonden, zoals IP-adres, datum en tijdstip van het verzoek, inhoud van het verzoek, toegangsstatus, het verzonden gegevensvolume, de website waarvan het verzoek afkomstig is, de browser, het besturingssysteem en de interface daarvan, de taal en versie van de browsersoftware, het tijdzoneverschil ten opzichte van GMT. Die gegevensoverdracht gebeurt los van de vraag of Google al dan niet een gebruikersaccount beschikbaar stelt via dewelke u ingelogd bent of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wanneer u niet wil dat deze gegevens aan uw profiel bij Google worden toegewezen, moet u vóór activering van de button uitloggen. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om haar website beter op de gebruikers ervan af te stemmen. Analyse daarvan vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te kunnen aanbieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om u tegen de vorming van deze gebruikersprofielen te verzetten, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot Google dient te richten.

 

20 Online aanwezigheid op sociale media

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te communiceren met actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers en om hen te informeren over onze diensten. Bij de toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing. Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid verwerken we de gegevens van gebruikers die met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door bijdragen op onze online aanwezigheid te leveren of door ons berichten te sturen.

 

21 Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online-aanbod gebruiken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 lid. 1 lit. f. AVG) inhoud- of dienstenaanbiedingen van derden om die inhoud en diensten, zoals video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "Inhoud"), te integreren. Dat veronderstelt altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist om deze inhoud te kunnen weergeven. Wij zullen dergelijke inhoud alleen gebruiken, als de desbetreffende aanbieders het IP-adres uitsluitend voor het leveren van de inhoud gebruiken. Externe aanbieders kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook gebruik maken van zogenaamde pixel-tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons"). "Pixel-tags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website, te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

 

22 Google Fonts

We integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de provider Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde web-lettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven en zo een verbinding met de Google-servers tot stand te brengen, waar uw IP-adres naar wordt verzonden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.
Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

23 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager wordt gebruikt om websitetags via een interface te beheren en stelt ons in staat om de exacte integratie van diensten op onze website te controleren. Dit stelt ons in staat om flexibel aanvullende diensten te integreren om de gebruikerstoegang tot onze website te evalueren.
Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij het optimaliseren van onze diensten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.
Meer informatie vindt u in de privacyverklaring voor Google Tag Manager: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

 

24 Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De websitebeheerder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met reCAPTCHA moet gecontroleerd worden of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma plaatsvindt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, tijd dat de bezoeker van de website op de website blijft of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld, worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses lopen volledig in de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.
De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6 lid 1, sub f van de AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websiteaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Artikel 6, lid 1, sub a van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden in het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de nietig verklaard.

 

25 E-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website staan e-mailadressen en onze handtekeningen, die kunnen worden gebruikt om contact met ons op te nemen. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.
De gegevens zullen in dit kader niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is artikel 6 lid 1 sub b van de AVG een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens in het invoerscherm dient ons uitsluitend voor de behandeling van het leggen van contact. Hieronder valt ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij het verwerken van de gegevens.

4. Bewaartermijn
De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Voor de persoonsgegevens op het invoerscherm van het contactformulier en deze die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.
Alle persoonlijke gegevens die worden opgeslagen tijdens het contact met ons zullen in dit geval allemaal worden verwijderd.

 

26 Contactformulier

1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking
We hebben op onze website een contactformulier, dat gebruikt kan worden om via elektronische wijze contact op te nemen. Als een gebruiker deze mogelijkheid accepteert, worden de gegevens die in het invoerscherm zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn: Klantnummer, voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad, land, onderwerp, telefoon, e-mail, opmerkingen

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
Een lijst met de relevante gegevens volgt. Voorbeelden kunnen zijn:
(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Detum en de tijd van registratie
Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendproces en er wordt verwezen naar deze privacyverklaring.

De gegevens zullen in dit kader niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens in het geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6, lid 1 sub a van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is artikel 6 lid 1 sub b van de AVG een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens in het invoerscherm dient ons uitsluitend voor de behandeling van het leggen van contact. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Bewaartermijn
De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Voor de persoonsgegevens in het invoerscherm van het contactformulier is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd.
 
Wijzigingen en updates van de gegevensbeschermingsverklaring
Wij verzoeken u om u regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij zullen de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dat noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.
naar boven