Impressum DESOI

GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

Informatie over gegevensbescherming voor het gebruik van de homepage
Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder geven we gedetailleerde informatie over de omgang met uw gegevens.

Gegevensbeschermingsverklaring
Deze gegevensbeschermingsverklaring legt u de aard, de omvang en het doel uit van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Gegevens" genoemd) binnen ons online-aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, alsook de externe aanwezigheid op het internet, zoals op onze socialemediaprofielen (hierna gezamenlijk "online-aanbod" genoemd). Verder worden de algemene principes van onze gegevensverzameling geïllustreerd. Voor de gebruikte begrippen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke" verwijzen wij naar de definities in Artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft voorrang op onze algemene gegevensbeschermingsverklaring (verplichte informatie volgens Art. 12 ff. AVG). Voor zover in deze gegevensbeschermingsverklaring geen voorschriften met betrekking tot het gebruik van de homepage zijn opgenomen, zijn de desbetreffende voorschriften van de algemene gegevensbeschermingsverklaring van toepassing.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
Verantwoordelijk conform Artikel 4, lid 7 van de basisverordening van de EU inzake gegevensbescherming (AVG) is DESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach/Rhön, info@desoi.de (zie Impressum).

 

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsverantwoordelijke

Contactgegevens (zakelijk)

Bedrijf: BerIsDa GmbH
Adres: Justus-Liebig-Straße 4, 36093 Künzell 
Telefoonnummer:
0661 / 29 69 80 90
E-mailadres: datenschutz@berisda.de 

 

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is voor een functionele website en om onze inhoud en diensten te kunnen leveren. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt in principe alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming niet kan worden verkregen om gegronde redenen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij toestemming van de betrokkene hebben verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens, Art. 6 lid. 1 lit. a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient Artikel 6, lid 1. 1 lit. b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient Art. 6 lid. 1 lit. c AVG als rechtsgrondslag.
Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6, lid 1 lit. d AVG als rechtsgrondslag.
Indien verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 lid. 1 lit. f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Hosting en e-mailverzending
De hostingdiensten die wij gebruiken dienen om de volgende diensten te verlenen: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, verzenden van e-mails, beveiligingsdiensten en diensten van technisch onderhoud, die we gebruiken in het kader van dit online-aanbod.
Hierbij verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisatie-, contact-, inhouds-, contract-, gebruiks-, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online-aanbod in het kader van ons legitieme belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van dit online-aanbod volgens de voorwaarden van het contract. Art. 6 lid. 1 lit. f AVG in combinatie met Art. 28 AVG (sluiting van een contract voor de verwerking van bestellingen).

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden
Wij, of onze hostingprovider, verzamelen gegevens op basis van onze legitieme belangen in de zin van Artikel 6, lid 1. 1 lit. f. AVG Gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding over geslaagde toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de daarvoor bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider. Logbestandgegevens worden om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal 7 dagen bewaard en vervolgens gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor de bewijsvoering, mogen niet worden gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

Rechten van de betrokken personen
U hebt het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede verdere informatie en een kopie van de gegevens op te vragen conform Art. 15 AVG.
U hebt conform Artikel 16 AVG het recht om de voltooiing van uw gegevens of de verbetering van uw onjuiste gegevens te verlangen.
Conform Art. 17 AVG hebt u het recht om onmiddellijke verwijdering van relevante gegevens te eisen of om een beperking van de verwerking van de gegevens conform Art. 18 AVG te vereisen.
U hebt het recht te verlangen dat de door u aan ons verstrekte gegevens conform Art. 20 AVG door u worden ontvangen en om te verlangen dat deze aan andere verantwoordelijke personen worden doorgegeven. 
U hebt ook conform Art. 77 van het AVG het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om uw toestemming conform Art. 7 par. 3 AVG met werking voor de toekomst in te trekken.

Recht van bezwaar
Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u die te allen tijde intrekken. Een dergelijk bezwaar is van invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt verstrekt. Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dat is het geval als de verwerking met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, die door ons in de beschrijving van een functie in deze gegevensbeschermingsverklaring is beschreven, niet nodig is. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar vragen wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet op dezelfde manier zouden mogen verwerken als wij hebben gedaan. In geval van uw terechte bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u wijzen op onze dwingende redenen die bescherming verdienen, op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten. Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. Gelieve voornoemde verantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte te brengen van uw bezwaar tegen reclame.

Verwijdering van gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden conform Art. 17 en 18 van AVG verwijderd of de verwerking ervan beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring zullen de door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt. Dat betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.
In overeenstemming met de wettelijke vereisten in Duitsland wordt de opslag in het bijzonder voor 6 jaar uitgevoerd overeenkomstig § 257 paragraaf 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, commerciële brieven, boekhoudkundige bescheiden, etc.), alsook gedurende 10 jaar volgens § 147 paragraaf 1 AO (boeken, dossiers, beheersverslagen, boekhoudkundige bescheiden, commerciële en zakelijke brieven, documenten met betrekking tot fiscaliteit, etc.).

Online-shop
Wilt u bestellen in onze online-shop, dan is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens invult, die wij nodig hebben voor het uitvoeren van uw bestelling. De voor de verwerking van de contracten vereiste informatie mag afzonderlijk worden vermeld; verdere informatie is facultatief. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De wettelijke grondslag daarvoor is Art. 6 paragraaf 1 p. 1 lit. b AVG.
U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken waarmee wij uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de gegevens die u hebt opgegeven, herroepelijk opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunnen altijd in de klantenzone worden verwijderd.
Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten in ons assortiment of om u e-mails te sturen met technische informatie.
Op grond van het handels- en belastingrecht zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar beperken wij echter de verwerking, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

SSL-versleuteling
Deze site gebruikt SSL-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als de SSL-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Nieuwsbrief
Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw bezwaarrechten. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.
Inhoud van de nieuwsbrief: wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten die reclame-informatie bevatten (hierna "Nieuwsbrieven") alleen met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van een nieuwsbrief in het kader van een registratie specifiek omschreven wordt, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en over ons.
Double-Opt-In en registratie: het inschrijven voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde Double-Opt-In-procedure. Dat betekent dat u na het inschrijven een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand e-mailadressen van vreemden kan aanmelden. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen volgens de wettelijke vereisten. Dat omvat het opslaan van het aanmeld- en bevestigingstijdstip, evenals het IP-adres. Ook de wijzigingen in uw gegevens die bij de leveringsdienst zijn opgeslagen, worden geregistreerd.
Registratiegegevens: om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, vult u gewoon uw e-mailadres in. Optioneel vragen wij u in de nieuwsbrief een naam op te geven zodat wij u persoonlijk kunnen aanspreken. De toezending van de nieuwsbrief en de bijbehorende prestatiemeting zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvangers overeenkomstig Art. 6 lid. 1 lit. a, Art. 7 AVG.
De registratie van de aanmeldingsprocedure gebeurt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 punt f AVG. Wij zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van gebruikers dient en ons tevens in staat stelt om een bewijs van toestemming te leveren.
Annulering/Herroeping - U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief te annuleren. Wij kunnen de afgemelde e-mailadressen op grond van onze legitieme belangen maximaal drie jaar bewaren voordat wij ze verwijderen voor het versturen van de nieuwsbrief om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individuele annuleringsaanvraag is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het bestaan van een toestemming wordt bevestigd.
Alle gegevens van de nieuwsbrief worden opgeslagen op beveiligde servers in Duitsland. De leveringsdienst maakt gebruik van gecertificeerde datacenters en dubbele redundante back-ups van gegevens. Er bestaat een contract voor de verwerking van bestelgegevens met het bureau dat verantwoordelijk is voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief - Leveringsdienst
De nieuwsbrief wordt verzonden via mailingwork van een leveringsdienst, een service van mailingwork GmbH. Het privacybeleid van de aanbieder van de leveringsdienst kunt u hier bekijken: https://mailingwork.de/datenschutz. De leveringsdienst wordt ingezet op basis van onze legitieme belangen conform Art. 6 lid. 1 lit. f AVG en een orderverwerkingscontract conform Art. 28, lid 3 p. 1 AVG. De aanbieder van de leveringsdienst kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De aanbieder van de leveringsdienst gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om ze zelf iets toe te sturen of om door te geven aan derden.

Nieuwsbrief - Prestatiemeting
De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web-beacon", d.w.z. een pixelbestand dat wanneer de nieuwsbrief wordt geopend, wordt gedownload door onze server of, als we een externe leveringsdienst gebruiken, door de server van de aanbieder van die leveringsdienst. In het kader van die opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van opvraging.
Deze informatie wordt gebruikt voor een technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag afhankelijk van hun opzoeklocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden. De statistische informatie omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links er worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons streven, noch dat van de eventuele aanbieder van de leveringsdienst, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen volgens de belangen van onze gebruikers.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracering door op de afzonderlijke link in elke e-mail te klikken of door ons van een andere contactmethode op de hoogte te stellen. De informatie wordt opgeslagen zolang u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd. Na een annulering slaan wij de gegevens zuiver statistisch en anoniem op.

Cookies
"Cookies" zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. In de cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen. Een cookie wordt in de eerste plaats gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of over het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) tijdens of na zijn of haar bezoek aan een online-aanbod. Tijdelijke cookies, oftewel "sessiecookies" of "vergankelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online-aanbod heeft verlaten en zijn browser sluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een online winkel of inlogsessies worden opgeslagen. Cookies die ook na het afsluiten van de browser opgeslagen blijven worden "permanent" of "persistent" genoemd. Zo kan de inlogstatus bijvoorbeeld worden opgeslagen wanneer gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden worden opgeslagen in een dergelijke cookie. Als "Third-Party-Cookie" worden cookies aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het online-aanbod (anders, als het alleen cookies van die verantwoordelijke zijn, worden ze "First-Party Cookies" genoemd). Wij kunnen gebruik maken van tijdelijke en permanente cookies en verduidelijken dit in het kader van onze gegevensbeschermingsverklaring. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod. Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, in het bijzonder in het geval van tracking, worden gemeld via de VS-site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt.

Google Analytics
Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 lid. 1 lit. f. AVG) zetten wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google") in. Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de bezoekers wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst onderschreven en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000001L5AAI&status=Active). Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen dit online-aanbod en om ons verdere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij gebruiken Google Analytics alleen als IP-anonimisering ingeschakeld is. Dit betekent dat Google het IP-adres van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die lid zijn van het verdrag onder de Europese Economische Ruimte zal inkorten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies verhinderen door hun browsersoftware hierop in te stellen; gebruikers kunnen ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van het online-aanbod ontvangt en verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Gebruik van gegevens door Google bij het gebruik van websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Beheer van gegevens die Google gebruikt om u reclame te tonen").


Als alternatief voor het installeren van de browser-plug-in, met name in internetbrowsers van mobiele apparaten, kunt u voorkomen dat deze gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken: Google Analytics uitschakelen
Als gevolg hiervan wordt op uw apparaat een opt-out-cookie opgeslagen die toekomstige verzameling van uw gegevens door Google Analytics bij uw bezoek aan deze website verhindert.

Google Universal Analytics
We gebruiken Google Analytics in de configuratie als "Universal-Analytics". "Universal Analytics" verwijst naar een proces van Google Analytics waarbij de gebruikersanalyse gebaseerd wordt op een pseudoniemgebruikers-ID en zo een pseudoniemprofiel van de gebruiker met informatie van het gebruik van verschillende apparaten wordt aangemaakt (zogenaamde "Cross-Device-Tracking").

 

Google Adwords Conversion Tracking
Verder gebruiken wij Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met als doel de website voor u te optimaliseren. Wettelijke grondslag is Art. 6 lid 1 sub 1 l. f AVG. Google Adwords plaatst daarbij een cookie (zie punt 4) op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker heeft geklikt op de advertentie en is doorgestuurd naar deze pagina. Elke klant van AdWords ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. De informatie die uit de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversie-tracking. De Adwords-klanten worden op de hoogte gebracht van het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan het traceerproces, kunt u ook de daarvoor benodigde instelling van een cookie weigeren - bijvoorbeeld met behulp van een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor conversie-tracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies uit het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google met betrekking tot conversie-tracking vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Google Maps
Wij integreren de landkaarten van de dienst "Google Maps" van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VSA. Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. Als u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden verschillende algemene persoonsgegevens verzonden, zoals IP-adres, datum en tijdstip van het verzoek, inhoud van het verzoek, toegangsstatus, het verzonden gegevensvolume, de website waarvan het verzoek afkomstig is, de browser, het besturingssysteem en de interface daarvan, de taal en versie van de browsersoftware, het tijdzoneverschil ten opzichte van GMT. Die gegevensoverdracht gebeurt los van de vraag of Google al dan niet een gebruikersaccount beschikbaar stelt via dewelke u ingelogd bent of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wanneer u niet wil dat deze gegevens aan uw profiel bij Google worden toegewezen, moet u vóór activering van de button uitloggen. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of  om haar website beter op de gebruikers ervan af te stemmen. Analyse daarvan vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te kunnen aanbieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om u tegen de vorming van deze gebruikersprofielen te verzetten, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot Google dient te richten.

Online aanwezigheid op sociale media
Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te communiceren met actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers en om hen te informeren over onze diensten. Bij de toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.
Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid verwerken we de gegevens van gebruikers die met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door bijdragen op onze online aanwezigheid te leveren of door ons berichten te sturen.

Integratie van diensten en inhoud van derden
Binnen ons online-aanbod gebruiken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 lid. 1 lit. f. AVG) inhoud- of dienstenaanbiedingen van derden om die inhoud en diensten, zoals video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "Inhoud"), te integreren.
Dat veronderstelt altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist om deze inhoud te kunnen weergeven. Wij zullen dergelijke inhoud alleen gebruiken, als de desbetreffende aanbieders het IP-adres uitsluitend voor het leveren van de inhoud gebruiken. Externe aanbieders kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook gebruik maken van zogenaamde pixel-tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons"). "Pixel-tags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website, te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Google Fonts
We integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VSA. Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Youtube
Wij integreren de video's van het platform "YouTube" van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VSA. Gegevensbeschermingsverklaring: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated. Als u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden verschillende algemene persoonsgegevens verzonden, zoals IP-adres, datum en tijdstip van het verzoek, inhoud van het verzoek, toegangsstatus, het verzonden gegevensvolume, de website waarvan het verzoek afkomstig is, de browser, het besturingssysteem en de interface daarvan, de taal en versie van de browsersoftware, het tijdzoneverschil ten opzichte van GMT. Die gegevensoverdracht gebeurt los van de vraag of YouTube al dan niet een gebruikersaccount beschikbaar stelt via dewelke u ingelogd bent of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wanneer u niet wil dat deze gegevens aan uw profiel bij YouTube worden toegewezen, moet u vóór activering van de button uitloggen. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of  om haar website beter op de gebruikers ervan af te stemmen. Analyse daarvan vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te kunnen aanbieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om u tegen de vorming van deze gebruikersprofielen te verzetten, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot YouTube dient te richten.

Gebruik van Facebook Social Plugins
Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 lid. 1 lit. f. AVG) gebruiken wij Social Plugins ("Plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De Plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijv. video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) weergeven en worden geïdentificeerd door een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "like", "vind-ik-leuk" of een "Duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kunnen worden bekeken op: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shieldovereenkomst onderschreven en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Wanneer een gebruiker een functie opent van dit online-aanbod, dat een dergelijke plug-in bevat, dan maakt zijn apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan het apparaat van de gebruiker verzonden en daardoor in het online-aanbod geïntegreerd. Uit de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren de gebruikers daarom volgens ons actuele kennis van zaken. Door de integratie van de plug-in verkrijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende pagina van de internetsite van het online-aanbod heeft geopend. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers de plug-ins interactief gebruiken, bijv. door op de zogenaamde like-button te klikken of een commentaar te geven, dan wordt de desbetreffende informatie door hun apparaat direct aan Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid van Facebook is, dan bestaat toch de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Doel en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook en de daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van de privésfeer van de gebruiker kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit online-aanbod gegevens over hem verzamelt en aan zijn bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens verbindt, dan moet hij zich vóór het gebruik van ons online-aanbod bij Facebook afmelden en zijn cookies wissen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de VS-site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platform-onafhankelijk, d.w.z. ze worden overgenomen en toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Algemene informatie over Instagram, Xing, LinkedIn
Wat betreft Instagram, Xing en LinkedIn gebruiken wij Social Media Plugins. Hier wordt de zogenaamde twee-klik-oplossing gebruikt. Dat betekent dat wanneer u onze site bezoekt er in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering op het vakje box boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om direct via de knop te communiceren met de aanbieder van de plug-in. Als u op het gemarkeerde veld klikt en dat activeert, wordt de plug-in-provider geïnformeerd dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt bezocht. Indien nodig wordt uw IP-adres direct na het verzamelen anoniem gemaakt volgens de gegevens die door de betreffende aanbieder in Duitsland zijn verstrekt. Door het activeren van de plug-in worden persoonsgegevens van u naar de betreffende plug-in-provider verzonden en daar opgeslagen (voor Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-in-provider met name via cookies gegevens verzamelt, raden wij u aan alle cookies te verwijderen voordat u via de beveiligingsinstelling van uw browser op het grijs uitgekleurde vakje klikt. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen.
Wij hebben ook geen informatie over het wissen van de gegevens die door de plug-in-providers zijn verzameld. Er mag van worden uitgegaan dat de plug-in-providers de over u verzamelde gegevens als gebruikersprofiel opslaan en indien nodig gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om een website beter op de gebruikers ervan af te stemmen. U hebt in principe het recht om u tegen de vorming van deze gebruikersprofielen te verzetten, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-in-provider om dit recht uit te oefenen. Door middel van de plug-ins kunt u met sociale netwerken en andere gebruikers communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is Artikel 6, lid 1 sub 1 l. f AVG.
De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u wel of niet een account bij de plug-in-provider hebt en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in-provider worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld direct toegewezen aan het bestaande account bij de plug-in-provider. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-in-provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze publiekelijk met hun contacten. Wij raden u aan om u regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, vooral voordat u de knop activeert, om zo een toewijzing aan uw profiel bij de plug-in-provider te voorkomen.

Instagram
Binnen ons online-aanbod kunnen er functies en inhoud worden geïntegreerd van de Instagram-service die wordt aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VSA. Dat kan bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of teksten en knoppen omvatten waarmee gebruikers hun waardering voor de inhoud kunnen uiten, zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of op onze bijdragen. Als de gebruikers lid zijn van het Instagram-platform, kan Instagram de oproep van de bovenstaande inhoud en functies toewijzen aan de daar aanwezige profielen van de gebruikers. Gegevensbeschermingsverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Xing
Binnen ons online-aanbod kunnen er functies en inhoud worden geïntegreerd van de Xing-service, aangeboden door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Dat kan bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of teksten en knoppen omvatten waarmee gebruikers hun waardering voor de inhoud kunnen uiten, zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of op onze bijdragen. Als de gebruikers lid zijn van het Xing-platform, kan Xing de oproep van de bovenstaande inhoud en functies toewijzen aan de daar aanwezige profielen van de gebruikers. Gegevensbeschermingsverklaring van Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn
Binnen ons online-aanbod kunnen er functies en inhoud worden geïntegreerd van de LinkedIn-service, aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Dat kan bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of teksten en knoppen omvatten waarmee gebruikers inhoud van dit online-aanbod binnen LinkedIn  kunnen delen. Als de gebruikers lid zijn van het LinkedIn-platform, kan LinkedIn de oproep van de bovenstaande inhoud en functies toewijzen aan de daar aanwezige profielen van de gebruikers. Gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.. LinkedIn is gecertificeerd onder de Privacy Shieldovereenkomst onderschreven en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming  (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Wijzigingen en updates van de gegevensbeschermingsverklaring
Wij verzoeken u om u regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij zullen de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dat noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.